Naantalin Yhteiskoulu 1969-1970                                                                         etusivulle
 
1.a
TIMO LAAKSO
Airinen Ismo
Harismaa Jussi
Holmberg Harriet
Jokinen Ilkka
Karvonen Hilkka
Kesäläinen Aino-Marja
Komonen Maarit
Kourula Kirsti
Laakkonen Jari
Laaksonen Kirsi
Laine Ulla-Maija
Laurila Mikko
Lehtinen Kirsi
Luotokoski Helena
Mattila Sari
Merilahti Jyrki
Murto Marjo
Nikkanen Reijo
Nummelin Markku
Päivärinta Lilian
Rantala Jouni
Rautamaa Raimo
Ruusola Taina
Saarinen Jorma
Sahlberg Ulla
Salo Mikko
Santalahti Hanna
Savolainen Marjo
Soini Markku
Stenroos Satu
Teinilä Päivi
Törnblom Timo
Virtanen Jaana
Virtanen Eija
Vuorisalo Jari
1.b
LEO KOMONEN
Andersson Ritva
Brandt Markku
Färm Hilkka
Hongisto Reijo
Iivanainen Liisa
Jalo Timo
Jauhiainen Vesa
Kantola Juha
Korventausta Liisa
Kouvo Tiina
Kustonen Esko
Laasonen Ilkka
Lahti Tero
Lehtinen Teija
Lemettinen Hillevi
Lemström Satu
Meri Tuija
Pakkanen Merja
Pentti Leena
Peussa Taisto
Repo Hannele
Rintanen Jukka
Ruohonen Marja-Terttu
Saarenpää Oskari
Saari Sinikka
Sariola Jaana
Salminen Jari
Sinisalo Ari
Verkko Lasse
Virtanen Ritva
Vittasmäki Heli
Vuorio Erja
Ylikylä Taina
 
1.c
MARJA PARTINEN
Ekholm Kari
Heino Merja
Jakobsson Olli
Jokinen Kristiina
Juslenius Tiina
Keskitalo Timo
Knaapila Annele
Kulmala Markku
Kummola Soile
Kytölä Mauri
Laaksonen Marianne
Lahdenperä Leena
Laihonen Päivi
Lakari Ritva
Lehtinen Kimmo
Levanto Minna
Mannila Päivi
Mellanen Pirkka
Nilanterä Heli
Pulli Timo
Puottula Suvi
Rainetsalo Päivi
Rantala Lauri
Raumanen Eija
Rokka Keijo
Rytkölä Paula
Salminen Veli-Pekka
Salonen Vesa
Salovaara Helena
Samuelsson Raisa
Siren Jukka
Tamminen Jarmo
Vatanen Anne
Viljamaa Pekka
 
2.a
MAUNO KESÄLÄINEN
Aalto Heikki
Aaltonen Päivi
Anttila Jarmo
Eloranta Tarja
Hakkarainen Ari
Hanttu Virva
Hotinen Juha-Pekka
Hämölä Tarja
Jalava Timo
Jyväs Hanna
Kanerva Pertti
Kaukopaasi Arja
Kuosmanen Ritva
Kurki Virpi
Kuukkanen Annikki
Laakso Timo
Laaksonen Pirjo
Laaksonen Riitta
Lahti Ari
Laine Kari
Lehtonen Anne-Maria
Lehtonen Jarmo
Liitola Sirkka
Lundqvist Lena
Lännemaa Jouko
Marttila Ilkka
Muurinen Merja
Niemi Hannu
Nummenperä Rauli
Ojala Hanna
Pajunen Timo
Rantanen Tuula
Salminen Heikki
Salminen Mikko
Salomaa Raimo
Stenholm Pekka
Suominen Olavi
Suovanen Eija
Toivola Kari
Wallenius Sini
Yli-Liipola Tapani
2.b
PIRKKO FÄRKKILÄ
Aalto Veli
Alho Auli
Brandt Juha
Dahlgren Harri
Heinonen Leena
Helinä Olavi
Henttonen Timo
Hirvilahti Anne
Johansson Raija
Kaitio Virpi
Kantola Ilkka
Kivipuro Jarmo
Koppanen Merja
Koskinen Sari
Kourula Elisa
Lahti Ulla
Lemettinen Matti
Länsimies Tuula
Malho Juha
Mäki Maija
Nieminen Marita
Nordqvist Asko
Nuotio Jyrki
Nuotio Tuija
Ojala Päivi
Pakkanen Jarmo
Rantalainen Heikki
Raumanen Heikki
Reinikka Päivi
Riittonen Teija
Ristimäki Aki
Saarinen Maija
Sariola Jukka
Savolainen Helena
Selin Pirkko
Sirkiä Harri
Sjöblom Esa
Soininen Mikko
Tammelin Antti
Tuina Hannele
Vuorisalo Riitta
2.c
SIRKKA-LIISA ENKOLA
Aerikkala Tapio
Eloranta Kaisa
Helelä Päivi
Jansson Olli
Jokinen Jussi
Jonkka Ritva
Kangasvuori Juha
Katajisto Merja
Kirjonen Eija
Koli Keijo
Kortesuo Anneli
Kurki Sakari
Kuusela Paula
Lahdenperä Pekka
Lehtonen Mauri
Lehtonen Rauno
Leivo Jaana
Lindström Kaj
Marttila Anne
Miettinen Jari
Muurinen Aila
Nieminen Anita
Niiniaho Ritva
Pertamo Timo
Raikunen Reima
Ranta Marjatta
Ruusumo Matti
Saarikko Päivi
Salonen Petri
Sillanpää Airi
Taskinen Juha
Wahlman Kirsi
Vainio Marjo
Valavirta Kirsi
Vesanto Anneli
Virtanen Kari
Virtanen Markku
Vuorinen Riikka
Vuorisalo Merja
Äikas Markku
3.a
HELVI PARRUKOSKI
Aalto Merja
Aaltonen Timo
Aittokallio Aku
Eloranta Kari
Erämaja Anneli
Evesti Lasse
Färm Sisko
Grönblom Ari
Grönblom Kari
Harismaa Heikki
Heikelä Eija
Heino Timo
Heino Tytti
Heinonen Eija
Helve Hanna-Liisa
Katajisto Markku
Kauhanen Tero
Koski Leena
Kujala Tuula
Kustonen Seppo
Laakkonen Teppo
Lahtinen Tuomo
Lehto Lasse
Leppämäki Anne
Lindström Pauli
Myöhänen Jukka
Mäkilä Ari
Oittinen Auli
Pentti Mirja
Pihkola Päivi
Rapo Päivi
Rintamäki Stiina
Salonen Soili
Savolainen Jukka
Seikkilä Marianne
Suominen Merja
Vehmanen Jouni
Viertola Esa
Viljainen Pekka
3.b
ANNA-KAIJA RATIA
Aaltonen Veijo
Aarnio Anne-Mai
Haataja Kari
Harne Raija
Huppunen Pauli
Juslenius Matti
Järvinen Ritva
Kairavuo Jarmo
Karlsson Kusti
Kirjavainen Matti
Korsström Ralf
Laaksonen Riitta
Laatta Tuula
Laine Maarit
Laine Pirkko
Lehtinen Jukka
Lehtonen Jorma
Lemettinen Kyösti
Leppämäki Jorma
Lindström Kai
Lindström Paul
Lipponen Riitta
Malmberg Kari
Nevasalo Juha
Oksala Tapani
Ollikainen Marjo-Riitta
Peussa Pirjo
Pulkkinen Harri
Riikonen Anne
Saarinen Esa
Salminen Tarja
Salonen Leo
Salonen Tuija
Savola Eeva
Suonpää Terttu
Tolvi Ulla
Torkki Tuula
Uotila Jyrki
Vesala Eija
Westerlund Jarkko
Viljamaa Leena
Vuori Heli
Vuoristo Hanna
3.c
TURKKA MARJANEN
Ailio Timo
Alho Anne
Ekholm Pekka
Helenius Markku
Kalugin Mikko
Karvetti Päivi
Kauppila Jorma
Kuivalainen Sirpa
Kulmala Juhani
Laaksonen Sirpa
Levanto Riitta
Mannila Merja
Merilahti Jari
Nordqvist Hannu
Ojala Sirpa
Pertamo Tina
Rajala Timo
Rajamäki Juha
Riittonen Markku
Ruohonen Juhani
Saarni Maija
Saastamoinen Armas
Salovuori Reijo
Sauri Pirjo
Sjöblom Maija-Riitta
Sjöroos Rauno
Sori Kristiina
Stenholm Matti
Suominen Anja
Toivonen Hannu
Tuominen Anne
Vahtera Heikki
Vasiljev Jan
Viljanen Tita
Vähäranta Urpo
 
4.a
AIRA KOMONEN
Aaltonen Raija
Aarnio Seppo
Heino Ilkka
Heinonen Anne
Hellsten Irma-Liisa
Hellsten Marjo-Riitta
Hurme Arja
Hurme Arto
Kantola Timo
Karvonen Päivi
Kirveennummi Sirkku
Kivinen Arja
Komonen Heikki
Kuuskoski Mirja
Laine Anja
Laurinen Jukka
Leivo Mirja
Lepistö Matti
Lindström Kari
Lujala Päivi
Mattila Anja
Montola Matti
Pankasalmi Eija
Partanen Jussi
Pietilä Timo
Puolakka Anita
Rantala Seppo
Salminen Marja
Samuli Maarit
Sinisalo Sirpa
Stauffer Risto
Stenij Esko
Suvanto Pertti
Taskinen Ritva
Tättäläinen Seija
Uitto Esa
Utriainen Annika
Yli-Liipola Leena
4.b
HANNU KEITILÄ
Ehojoki Oili
Haataja Osmo
Hakola Satu
Hammarberg Karin
Hartell Cecilia
Hypen Hannu
Jansson Maj-Britt
Karppinen Anneli
Kemppainen Marjatta
Kinttala Elisa
Kuosmanen Marketta
Laine Arja-Irmeli
Lehtinen Eija
Lemettinen Risto
Liimatainen Mirja
Luotonen Jarkko
Lähde Aulikki
Lönnblad Leila
Malmberg Erja
Montola Maija
Nummelin Leena
Nurmi Jukka
Nurminen Jaakko
Pohjonen Merja
Ranta Juha
Rantala Tarja
Ristimäki Kai
Rutonen Pirkko
Saarinen Riitta
Saastamoinen Herman
Sainisto Mauno
Salminen Sinikka
Salonen Sirpa
Sinisalo Riitta
Soininen Pekka
Soininen Pentti
Vihermaa Anneli
Vilen Jarkko
4.c
ANJA SUTELA
Aarnio Anssi
Heikkola Marja-Riitta
Heinonen Esko
Hällfors Anne
Iivonen Seppo
Jakobsson Timo
Jonkka Yrjö
Kalugin Heikki
Kankaanpää Arto
Kantola Heli
Koisaari Pirkko
Konttinen Marjo
Laaksonen Markku
Lahtinen Kai
Lankinen Tuula
Larkamaa Anneli
Laurila Sirpa
Leino Elina
Löfgren Tuija
Marjanen Eija
Nilanterä Riitta
Nordlund Marjo
Ojala Kari
Pajunen Tuula
Pensamo Kaisa
Pesanto Raimo
Rantala Jukka
Rantala Veikko
Ryöppönen Esko
Sahlsten Erkki
Salokannel Ilpo
Sola Simo
Tähtinen Erkka
Vahtera Esa
Vainio Kirsti
Virolainen Sirpa
Vismanen Rauno
 
5.a
ANJA UTRIAINEN
Eroma Leena
Grönroos Esa
Honka Tarja
Ikonen Raili
Junnila Irja
Jyväs Osmo
Järvinen Markku
Järvinen Pekka
Karvetti Satu
Karvonen Eeva
Kauppila Pauli
Laaksonen Timo
Laihonen Pasi
Laine Tapani
Laine Tapio
Lehtinen Paula
Lehtonen Jorma
Leino Eija
Leino Erja
Luoto Päivi
Lännemaa Tuija
Marttila Jukka
Mattila Arto
Meristö Tuula
Mikkola Anna-Maija
Noko Seppo
Näsänen Raimo
Penttinen Matti
Poskiparta Olli
Raski Leena
Raukko Raija
Riittonen Anne
Rokka Eva
Sjöroos Sari
Tuokko Arja
Tuominen Marja-Terttu
Tuominen Merja-Leena
Törnblom Aulikki
Vehmanen Hannu
Viljanen Merja
Virtanen Esko
Vuorio Matti
Väätänen Helena
5.b
ERKKI ELLÄ
Aaltonen Hannele
Anttila Harri
Heikelä Esa
Helinä Anne
Huhtanen Ulla-Maija
Häll Sinikka
Härmä Riitta
Härö Hannele
Jokinen Tuija
Kauppila Tapio
Kemppainen Anita
Kuosmanen Birgitta
Laaksonen Hannu
Laaksonen Veli-Matti
Lehti Heli
Lemmilä Kristiina
Lindström Leena
Lindström Raija
Lipponen Raija
Luotonen Juha
Läksy Kari
Merilahti Jarmo
Moisio Margit
Muurama Tuija
Mäkelä Anneli
Mömmö Pirjo
Nieminen Pirjo
Puottula Leena
Rantala Tuire
Rantalainen Helena
Salovaara Elina
Sinisalo Leena
Siren Kaija
Tevali Marja-Liisa
Vainio Tuija
Vesanto Pentti
Virta Marja-Riitta
Vittasmäki Jari
Vuoristo Heikki
5.c
ANNA-LIISA GRANNAS
Aarnio Mikko
Ajosenpää Asko
Arvonen Olli
Chorin Heidi
Eroma Antero
Erämaja Marja
Grönroos Pia
Henttonen Eija
Henttonen Veijo
Hulkkonen Maritta
Jalava Reijo
Jokiranta Marja-Liisa
Koskinen Ritva
Koskinen Tuija
Laakso Raija
Laaksonen Klaus
Laine Harri
Lehmussola Henri
Lehtinen Aulikki
Lehto Pirjo
Lehtonen Kaija
Lumminen Kaija
Mattila Paula
Parvinen Tapio
Pesanto Elina
Pihavieru Anne
Rajamäki Immo
Ranki Inga
Raunio Irmeli
Rusi Merja-Leena
Salminen Seppo
Sjöblom Merja-Liisa
Suominen Henna
Tapiola Tanja
Terho Jari
Toijala Marjatta
Tuusvuori Markku
Urponen Outi
Vainio Liisa
Veistinen Eija
Virtanen Anja
Virtanen Tapio
6.a
ANJA KESÄLÄINEN
Holma Tapani
Hämäläinen Erkki
Härmä Terttu
Juslenius Eeva
Karvonen Pirjo
Keskitalo Pirjo
Keskitalo Tapio
Kulmala Paula
Kuuskoski Virpi
Laakso Heli
Lahtinen Harri
Lahtinen Jukka
Larkamaa Antti
Lemström Jarmo
Luotonen Pia
Lännemaa Jorma
Merilahti Juha
Mickelsson Raila
Mäkinen Marja-Liisa
Nieminen Heidi
Nurminen Heikki
Oivanen Pekka
Pentikäinen Raili
Potinkara Pirjo
Rantala Hannu
Rantanen Eila
Ruonamo Kari
Sariola Irmeli
Tammelin Timo
Virtanen Irma
Ylijoki Heikki
6.b
HEIKKI KÄHÄRÄ
Hällfors Juhani
Korventausta Ilkka
Laakso Anna-Regina
Laakso Leena
Laaksonen Anne
Lahdenperä Harri
Lahti Pertti
Laine Merja
Laitinen Ulla-Maija
Lehtinen Jorma
Lemola Harri
Levanto Elina
Lindström Kristiina
Myöhänen Vuokko
Nieminen Sinikka
Niskala Ulla
Nordlund Jari
Nummila Hanna-Leena
Nurminen Riikka
Piironen Eira-Erika
Pirinen Pekka
Pohju Kristiina
Ryöppönen Eija
Salo Riitta-Liisa
Suvanto Leena
Terho Jaakko
Waininen Eve
Veistinen Mauri
7.a
PIRKKO FORSMAN
Aalto Sirkka-Liisa
Antola Terhi
Etokari Jouko
Hattinen Hannele
Hihnala Jorma
Ihalainen Merja
Jaakkola Kirsti
Järveläinen Eija
Kauppila Anja
Kontturi Tuula
Koskinen Pirjo
Luotonen Tuija
Markkula Merja
Merilahti Markus
Pietilä Ulla
Portaala Jouni
Ranta Ritva
Raunio Kyösti
Rinne Matti
Turkki Merja
Virtanen Jukka
Vuoristo Jukka
7.b
ANNA GRETA LAHTINEN
Aalto Pertti
Aarnio Kimmo
Erämaja Markku
Grönroos Mervi
Gustafsson Anita
Haapaniemi Taija
Helminen Reijo
Järvinen Soile
Kaivola Pirjo
Karlsson Mikko
Kiuru Airi
Kujala Kari
Kytönen Martti
Laakso Leo
Laihonen Ansa
Laine Taina
Lehtilä Ulla-Riitta
Mannevaara Heli
Markula Esa
Merilahti Heidi
Merilahti Kirsi
Muurama Teppo
Mäkinen Kaija
Niemi Reima
Närvänen Anne
Paatonen Terttu
Rantanen Kaarina
Saari Sirpa
Silvennoinen Juha
Sundman Kristiina
Suontala Hannu
Suvitie Annikka
Tapani Marja
Viirret Elisa
Virta Pirjo
Ylönen Berit
8.a
MARGIT KOSKI
Aalto Arja
Aaltonen Helena
Ajosenpää Tarja
Anttila Pekka
Härö Martti
Jansson Tarja
Koskinen Sirkka
Laaksonen Mirja
Laine Leena
Lahto Aino
Levanto Merja
Lindholm Kauko
Löfgren Merja
Malmberg Reijo
Montonen Sirpa
Muurinen Mirva
Nieminen Marjatta
Nikulainen Martti
Oittinen Liisa
Piironen Eeva
Saarni Riitta
Sihvonen Sirpa
Suominen Maila
Tarkki Markku
Tarkki Matti
Vaittinen Markku
Vuorenmaa Marketta
Vuorinen Mirja
Vuorio Mirja
Vuoristo Kaisa
8.b
HANNA KEITILÄ
Halme Marja-Leena
Harne Leena
Ilmanen Tuula
Junnila Marja
Jyväkorpi Timo
Kanerva Marjaana
Kuusela Arto
Laakso Marita
Lankinen Kaija
Laurila Päivi
Mannevaara Jukka
Mannevaara Marjatta
Nieminen Inkeri
Nurmilaakso Sinikka
Parviainen Ari
Peltonen Pentti
Rintala Riitta
Routamaa Heikki
Saario Heikki
Saarni Maritta
Söderlund Seppo
Toikka Martti
Vainio Eero
Virtanen Marja-Terttu
Vuorenmaa Raija